โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ โครงการเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มสุขใจ สำหรับผู้สูงอายุ 50-75 ปี ไม่ตรวจสุขภาพ มั่นใจได้ง่าย ๆ ด้วยเบี้ยประกันเมืองไทยวัยเก๋า เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา

ไม่เป็นภาระแก่คนข้างหลัง ด้วยความคุ้มครองเสียชีวิตสูงถึง 500,000 บาท อุ่นใจได้ง่าย ๆ ด้วยความคุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 200%

สบายใจได้ รับประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำถามสุขภาพ ประกันชีวิตผู้สูงอายุเมืองไทยวัยเก๋า อายุสูงสุด 75 ปี ก็สามารถซื้อได้


จุดเด่นของแบบประกันเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มสุขใจ

- อายุที่รับประกัน 50 - 75 ปี

- ไม่ตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

- คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 500,000 บาท

- คุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไปสูงสุด 1,000,000 บาท

- คุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะสูงสุด 2,000,000 บาท

- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดครั้งละ 5,000 - 25,000 บาท


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุที่รับประกัน 50 - 75 ปี

- ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 90 ปี

- ระยะเวลาชำระเบี้ย : ถึงอายุ 90 ปี

- สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 75 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 76 ปี)

- สมัครได้ทันที ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ตอบคำถามสุขภาพ

- ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

- เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา


อุบัติเหตุสาธารณะ ได้แก่

1.อุบัติเหตุรถประจำทางเช่นรถประจำทาง, รถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้ามหานครยกเว้น คุ้มครองจากการขับขี่หรือโดยสาร
รถยนต์ส่วนตัว หรือรถตู้ไม่ประจำทาง

2. อุบัติเหตุจากโดยสารลิฟท์ภายในตึก หรือห้างสรรพสินค้า ยกเว้นลิฟท์ขนของหรือใช้ในการก่อสร้าง

3. อุบัติเหตุหรืออัคคีภัยในโรงมหรสพต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า,โรงภาพยนตร์ 


ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของแบบประกัน เมืองไทยสบายใจ 90/90(เพื่อผู้สูงอายุ) มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น

ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

- การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างการโดยเจตนา

- สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชน

- ก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจรจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ) มีทั้งหมด 20 ข้อ เช่น

ไม่คุ้มครองการสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร

- การรักษาพยาบาลอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
คำว่า "ขณะอยู่ภายในฤทธิ์สุรา" นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

- การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

- การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นต้น


รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้หญิงอายุ 50 ปี โครงการเมืองไทย วัยเก๋าคุ้มสุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) แนบอุบัติเหตุ แผน 2 เบี้ยประกัน 11,320 บาทต่อปี ความคุ้มครองชีวิต 200,000 บาท


คำถามที่พบบ่อย โครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)
Q:ถ้าวันที่สมัครทำประกันสุขภาพยังดี แต่เมื่อสมัครไปสักพักเป็นโรคร้ายโดยที่ไม่เคยมีประวัติมาก่อน ทางบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบและยกเลิกความคุ้มครองภายหลังหรือไม่
A:เนื่องจากไม่มีการถามคำถามสุขภาพตอนสมัครทำประกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถใช้สิทธิบอกล้างสัญญาได้  ทั้งนี้ความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์
Q:หากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก จะได้รับผลประโยชน์ใดหรือไม่
A:กรณีหากเสียชีวิตจากเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว ของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว แต่หากเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทฯ จ่ายเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-378-9446 วีรภัทร

เพียงแจ้ง ปีเกิด , เพศ ทุนเอาประกันรวมถึงความคุ้มครองที่ต้องการ

แอดไลน์ได้ที่นี่ @muangthaihealth


วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1. โอนเข้าบัญชี ผ่าน Mobile banking หรือ เค้าน์เตอร์ทุกธนาคาร

2. เช็คเงินสดสั่งจ่ายในนามบริษัท " บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต "

3. ชำระด้วยเงินสดพร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากบริษัท

4. ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)


เอกสารที่ใช้ในการทำประกัน

- สำเนาบัตรประชาชนผู้ทำประกัน 1 ชุดสนใจทำประกันสมัครได้ที่ :

วีรภัทร อาภาวุฒิชัย(ลีฟ)

ตัวแทนประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่รัชดาภิเษก)

ใบอนุญาตตัวแทนเลขที่ 6001008011

มือถือ : 086-378-9446

Line ID : @muangthaihealth

Email : joindev@hotmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้